Официални правила

 

Раздел 1. Организатор на кампанията и официални правила

Промоционалната кампания „Национална потребителска кампания 2022 – Lorenz – Crunchips & Pomsticks“ („Кампанията“) се организира и провежда от агенция „Ню Джен Маркетинг“ ЕООД, ЕИК 204227378, с адрес: гр. София, ул. Велизар Велков 20 („Организатор“) по възложение от The Lorenz Bahlsen Snack-World GmbH Austria идентификационен номер – ATU 51885508 , чрез своя посредник (представляващ) на територията на България – Фортуна –Ком ООД, гр.София, бул.”Ботевградско шосе” No247, Булстат: 131538998 („Възложител”).

Настоящите Официални правила са изготвени и публично оповестени към датата на започване на Кампанията и са свободно достъпни на интернет адрес https://lorenz-promo.com/oficialni-pravila/ през целия период на Кампанията, в съответствие с изискванията на приложимото българско законодателство.

Възложителят си запазва правото да допълва или променя настоящите Официални правила, като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване на сайта https://lorenz-promo.com/oficialni-pravila/

 

Раздел 2. Територия на Кампанията

Кампанията се провежда на територията на всички търговски обекти на територията на България.

 

Раздел 3. Период на Кампанията

Кампанията ще бъде проведена в рамките на периода:

Период: от 00:00ч. на 01.07 – до 00:00ч. на 15.08.2022г.

 

За  периода на кампанията, ще бъдат раздадени наградите, описани по-долу в раздел 5.

 

Раздел 4. Право на участие

В Кампанията имат право да участват всички физически лица, навършили 18 години.

Управителите и служителите на Възложителя, управителите и служителите на Организатора и всички свързани с тях дъщерни дружества или други лица, обвързани професионално с организацията на Кампанията, както и членове на техните семейства, нямат право да участват в Кампанията.

Раздел 5. Описание на наградите и разпределение по периоди:

За периода на кампанията ще бъдат раздадени следните награди:

Дневни награди

Общо 196 футболни топки  брадирани с логото на ПФК Левски

Седмични награди

Общо 69 бр. Ваучери за фен магазина на Левски – всеки един на стойност –  100лв.

Общо 20 бр. Сребърни членски карти – ПФК Левски

Големи месечни награди:

Общо 15 бр. Златни членски карти – ПФК Левски

Раздел 6. Механизъм на кампанията

Всяко лице,  закупило продукт/ти от марката Crunchips или Pomsticks –  и регистрирало касовата бележка с продукта, издадена от съответния търговски обект, чрез модула за заснемане и качване на снимки, интегриран в онлайн платформата – https://lorenz-promo.com в рамките на Кампанията, има право да участва в тегленията за награди. За различните типове награди се прилагат различни изисквания по отношение на стойността на закупените продукти – подробно описани по-долу.

Преди всяка регистрация на касова бележка, Участникът следва да попълни информация на промоционалния сайт https://lorenz-promo.com по указания на сайта начин с име, фамилия, телефон и имейл адрес, който ще бъде ползван като уникален идентификатор.

Избирането на печелившите (“Печеливш/и”) и предоставянето на наградите се извършва при спазване на следните условия:

В кампанията участват всички продукти с марката Crunchips и Pomsticks!

  • Всяко лице,  закупило в един от двата периода на кампанията поне 1 бр. продукт на марката Crunchips или Pomsticks – и регистрирало касовата бележка, издадена от съответния търговски обект, чрез модула за заснемане и качване на снимки, интегриран в онлайн платформата – https://lorenz-promo.com в рамките на Кампанията, участва в тегления за награди и може да спечели:

 

  • 1 бр. от общо 196 футболни топки брадирани с логото на
  • 1 бр. от общо 69 бр. Ваучери за фен магазина на Левски – всеки един на стойност – 100лв.
  • 1 бр. от общо 20 бр. Сребърни членски карти – ПФК Левски

 

  • Всяко лице,  закупило в един от двата периода на кампанията продукт/и от марките Crunchips или Pomsticks на стойност поне 3 лв.- и регистрирало касовата бележка съдържаща доказателство за стойността на покупката , издадена от съответния търговски обект, чрез модула за заснемане и качване на снимки, интегриран в онлайн платформата – https://lorenz-promo.com в рамките на Кампанията, участва в тегления за седмични и месечни награди награди и може да спечели:
  • 1 бр. от общо 15 бр. Златни членски карти – ПФК Левски

На лотариен принцип ще бъдат избирани победители, от тези регистрирали касова бележка в рамките на кампанията.

Всеки Участник има правото да регистрира неограничен брой касови бележки, като всяка отделна регистрация участва в тегленето на наградите съгласно условията на Кампанията.

При повече от една успешна регистрация на една и съща касова бележка в системата, участието на участника ще бъде невалидно.

Общи положения:

Като уникален идентификатор за всяка регистрация се приема посоченият телефонен номер. Всички регистрации, при които е посочен един и същи телефонен номер, ще бъдат отнасяни към еднo и същo лице – Участник. За да могат всички регистрации, извършени от даден Участник, да бъдат правилно отчетени, при всяка регистрация на нова касова бележка трябва да се използва един и същ телефонен номер.

При завършване на регистрацията Участникът трябва да потвърди, че се е запознал и приема настоящите Официални правила на Кампанията, както и да даде съгласието си за събиране и обработка на неговите лични данни. Преди завършване на регистрация всеки Участник има възможност (без да бъде задължен) да избере дали би желал да предостави съгласието си, за целите на директния маркетинг.

Регистрацията на касова бележка на https://lorenz-promo.com става в специално изградената за целта платформа,  на посочения промоционален сайт и посредством заснемането с камерата на мобилен телефон или в случай на използване на настолен компютър прикачване на снимков файл в указан формат.

Възложителят и Организаторът не носят отговорност за невъзможност за регистрация и участие в Кампанията поради настъпване на обстоятелства извън техния контрол, като: случайни събития, проблеми в локалната мрежа или глобалната мрежа на Интернет, услуги на свързаност, предоставяни от трети лица, както и всякакви други услуги извън контрола на Организатора и Възложителя.

Възложителят и Организаторът не гарантират, че достъпът до промоционалната секция на интернет страницата https://lorenz-promo.com и възможността за регистрация за участие в Кампанията ще бъде непрекъснат, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това се дължи на обстоятелства извън техния контрол. Възложителят и Организаторът не носят отговорност за загуба на съхранявана информация поради извънредни и непредвидими системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с регистрацията и участието в Кампанията, доколкото не може да им бъде вменена вина за загубата.

 

Раздел 7. Определяне на Печелившите

Печелившите Участници ще бъдат определени на случаен принцип чрез ръчно изтегляне от системата.

Един Участник може да спечели повече от една награда в едно теглене, но с отделни уникални регистрации на касов бон съгласно условията на раздел. 6

 

Дата за теглене на наградите, както следва:

Теглене на дневни награди – Всяка седмица , за участниците от предходната седмица

Теглене на седмични награди – Всяка седмица , за участниците от предходната седмица

Теглене на големи месечни награди – 25.08.2022

Освен Печелившите Участници на всяка дата на теглене ще бъдат изтегляни и по 2 резервни печеливши, в случай че някой (някои) първоначално изтеглен печеливш не може да бъде открит в рамките на 7 работни дни за да получи наградата си.

Всички Печеливши ще бъдат уведомени за спечелените от тях награди от Организатора. Печелившите трябва да посочат адрес за получаване на тяхната награда – информацията ще послужи на Организатора с цел подготовка и разпространение на спечелените награди.

За да получи наградата си, спечелилият следва да съхрани и представи пред куриера доставящ наградата,  касовата бележка, която е регистрирал.

Всички месечни награди ще се получават лично от изтеглените Печеливши по куриер в срок до 30 работни дни след получаване на адрес за доставка на наградата.

Раздел 8. Отговорност и данъчно облагане

Наградите – футболни топки  брадирани с логото на Crunchips, Пуф/барбарон с дизайн на футболна топка, Ваучери за фен магазина на Левски – всеки един на стойност –  100лв., Сребърни членски карти – ПФК Левски, предоставяни по време на кампанията следва да се считат за предметни печалби с незначителна стойност съгласно чл. 13, ал. 1, т. 21 от Закон за данъците върху доходите на физическите лица („ЗДДФЛ“) и са необлагаеми.

Поради стойността си, наградите – Златни членски карти – ПФК Левски се считат за облагаеми награди по смисъла на ЗДДФЛ с окончателен данък от 10%. Декларирането, удържането и внасянето на данъка се осъществява от Организатора в качеството си на платец на дохода.

Организаторът използва събраните посредством подписания Приемо-предавателен протокол лични данни с цел изпълнение на законовите си задължения по ЗДДФЛ.

Организаторът предоставя при поискване, при условията и в срока по чл. 45, ал. 7 от ЗДДФЛ, на всеки от печелившите Участници, служебна бележка за стойността на спечелената и получена награда, както и на размера на платения данък. Служебната бележка се използва при подаване на годишна данъчна декларация съгласно разпоредбите на ЗДДФЛ. Организаторът не носи отговорност при неспазване на задълженията на Печелившия участник по ЗДДФЛ.

Раздел 9. Приложимо право

Настоящите Общи правила се подчиняват и тълкуват в съответствие със законодателството на Република България.

Евентуалните спорове относно провеждането на Кампанията между Участници и Организатора/ се решават по доброволен път. Ако това е невъзможно, те ще бъдат отнасяни за разрешаване до компетентния съд в град София.

Всяко телефонно обаждане се заплаща в зависимост от тарифния план за разговори на съответния Участник.
– Чрез изпращане на съобщение на имейл адрес promo@newgen.bg

Можете да се свържете с представител на Организатора от понеделник до петък в часовия диапазон от 09:00 часа до 17:00 часа.

Организаторът не поема задължение да отговоря на всички телефонни обаждания и запитвания по имейл или поща във връзка с Кампанията.

Кампанията се провежда въз основа и съгласно условията на настоящите правила (наричани по-долу „Общи условия“).

Възложителят и Организаторът на кампанията не носят отговорност при липса на даден продукт от гамата от марката Crunchips или Pomsticks в някой от търговските обекти!

УЧАСТИЕТО В КОНКУРСА Е ОБВЪРЗАНО С ПОКУПКА!